Green Orange Media
GreenOrange Aboutus

Company Overview

บริษัท Greenorange Media ก่อตั้งขึ้นในปี 2012 ทำธุรกิจเกี่ยวกับจัดการและให้บริการในการท่องเที่ยวของพื้นที่ภาคตะวันออก โดยบุคลากรของบริษัทมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวมากกว่า 10 ปี จากความชื่นชอบในการท่องเที่ยวและหาประสบการณ์ใหม่ๆในชีวิต จึงก่อตั้งบริษัทขึ้นมาโดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้า และให้บริการอย่างครอบครัว "ออกไปเที่ยวกันเถอะ"